BoxNow

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA

BOX NOW D.O.O.

 

Usluge obavljanja poštanskih usluga dostave poštanskih pošiljaka davatelja poštanskih usluga, društva BOX NOW d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marice Barić 6, OIB: 02844526916 (u daljnjem tekstu „BOX NOW“ ili „Davatelj poštanskih usluga“), uređene su ovim općim uvjetima (u daljnjem tekstu „Opći uvjeti“).

 

Članak 1. - OPĆI UVJETI I ODREDBE

U ovim Općim uvjetima pošiljatelji u smislu Zakona o poštanskim uslugama („Narodne novine“ br. 144/12., 153/13., 78/15., 110/19., u daljnjem tekstu „Zakon”) bit će:

(i)                  pravne osobe / trgovci (u daljnjem tekstu „Trgovci“), te

(ii)                fizičke osobe – potrošači (u daljnjem tekstu „Ostali pošiljatelji“).

Primatelji u smislu Zakona mogu biti pravne osobe i/ili fizičke osobe.

Pošiljatelji, kao i primatelji izjavljuju da samim korištenjem poštanskih usluga BOX NOW-a bezrezervno prihvaćaju ove Opće uvjete za obavljanje poštanskih usluga BOX NOW-a za pošiljku („poštanska pošiljka“ ili „paket“) koju BOX NOW dostavlja na bilo koji način koji odabere BOX NOW.

BOX NOW može s korisnicima poštanskih usluga sklopiti pisane ugovore kojima se uređuju posebni uvjeti te druga pitanja vezana uz obavljanje poštanskih usluga. U slučaju razlika između uvjeta iz pisanih ugovora te uvjeta iz ovih Općih uvjeta, prevladavaju uvjeti iz pisanih ugovora.


 

Popis poštanskih usluga koje će obavljati davatelj poštanskih usluga te područje na kojem će davatelj poštanskih usluga obavljati poštanske usluge

BOX NOW će obavljati ostale poštanske usluge (kako su definirane Zakonom), i to poštanske usluge prijma, usmjeravanja te prijenosa poštanskih pošiljaka za pošiljatelje (pravne i fizičke osobe – potrošače), kao i usluge uručenja poštanskih pošiljaka (paketa) putem pristupnih točki – paketomata u unutarnjem te međunarodnom prometu, pri čemu se uručenje poštanskih pošiljaka (paketa) vrši pravnim i/ili fizičkim osobama (potrošačima). Popis Paketomata je objavljen na internetskoj stranici www.boxnow.hr.

 

Način i uvjeti obavljanja poštanskih usluga

BOX NOW može izvršiti navedene poštanske usluge vlastitim sredstvima ili putem bilo kojeg licenciranog podizvođača.

U odnosu na Trgovce, poštanske usluge obavljat će se na način da pošiljatelj odabere veličinu poštanske pošiljke koju želi poslati, ispuni podatke o pošiljatelju i primatelju paketa te odabere:

a)      isporuku poštanske pošiljke iz određene pristupne točke - paketomata u određenu pristupnu točku - paketomat iz kojeg će primatelj preuzeti poštansku pošiljku, ili

b)      isporuku poštanske pošiljke s adrese Trgovca, odnosno, s adrese koja je posebno dogovorena s Trgovcem, u određenu pristupnu točku - paketomat iz kojeg će primatelj preuzeti poštansku pošiljku;

c)      dostavu poštanske pošiljke iz određene pristupne točke - paketomata izravno na adresu primatelja.

Poštanske usluge plaćat će se na temelju računa koji Trgovcu izdaje BOX NOW. BOX NOW će Trgovcu izdavati račune naknadno, u pravilu početkom mjeseca za prethodni mjesec, osim u slučaju da BOX NOW i Trgovac sklope poseban sporazum glede dinamike izdavanja računa. Plaćanje će se u pravilu vršiti jednom mjesečno, ali se posebnim ugovorom s pojedinim Trgovcem može odrediti drugačija dinamika plaćanja. Obveza plaćanja naknade za obavljanje poštanskih usluga nastaje u trenutku kada BOX NOW od Trgovca preuzme poštansku pošiljku (neovisno o naknadnom otkazivanju narudžbe i/ili povratu poštanske pošiljke).

U odnosu na Ostale pošiljatelje, poštanske usluge obavljat će se na način da pošiljatelj putem internetske stranice www.boxnow.hr. odabere veličinu poštanske pošiljke koju želi poslati, ispuni podatke o pošiljatelju i primatelju paketa te odabere isporuku poštanske pošiljke iz određene pristupne točke - paketomata u određenu pristupnu točku – paketomat, iz kojeg će primatelj preuzeti poštansku pošiljku.

Poštanske usluge u odnosu na Ostale pošiljatelje plaćat će se unaprijed, putem internetske stranice www.boxnow.hr.

Pošiljatelju će biti omogućen pristup odabranoj pristupnoj točki - paketomatu, na način da se, nakon podnošenja narudžbe, generira lozinka pomoću koje se paket polaže u odabranu pristupnu točku - paketomat BOX NOW-a, prema izboru pošiljatelja, pri čemu je pristupnim točkama - paketomatima BOX NOW-a osiguran pristup od 00:00-24:00 h svakog dana u tjednu.

Nakon što pošiljatelju bude omogućen pristup odabranoj pristupnoj točki - paketomatu, pošiljatelj polaže poštansku pošiljku u odabranu pristupnu točku - paketomat BOX NOW-a. BOX NOW će nakon preuzimanja poštanske pošiljke, izvršiti dostavu poštanske pošiljke na odabranu lokaciju-paketomat ili na odabranu adresu primatelja u slučaju Trgovaca.

Trgovac ima pravo izbora hoće li se poštanska pošiljka uručiti primatelju putem druge izabrane pristupne točke – paketomata BOX NOW-a, ili izravno na adresu primatelja. U slučaju da se poštanska pošiljka uručuje primatelju izravno na adresu primatelja, BOX NOW preuzima poštansku pošiljku iz pristupne točke – paketomata te predaje poštansku pošiljku licenciranom podizvođaču radi uručenja primatelju, ili samostalno obavlja uslugu dostave izravno na adresu primatelja. Poštanska pošiljka uručuje se primatelju osobno, osobi koju odredi pošiljatelj različitoj od primatelja, ili članu kućanstva primatelja. Navedene osobe svojim potpisom potvrđuju primitak poštanske pošiljke.

U slučaju dostave u pristupnu točku - paketomat, Davatelj poštanskih usluga će primatelju, na broj mobitela koji je dan pošiljatelju ili u drugim aplikacijama za razmjenu poruka (što uključuje, ali nije ograničeno na Viber, Whatsapp, i slično), ili na adresu elektroničke pošte, poslati tekstualnu poruku sa šesteroznamenkastom lozinkom kada poštanska pošiljka bude u odabranoj pristupnoj točki – paketomatu, te drugu poruku barem 8 sati prije nego što istekne vrijeme ostavljanja poštanske pošiljke u pristupnoj točki – paketomatu. Unosom navedene lozinke na pristupnoj točki - paketomatu, otvaraju se vrata pristupne točke - paketomata te se poštanska pošiljka može preuzeti.

Primatelj prihvaća i omogućuje BOX NOW-u da koristi njegov broj mobitela i adresu elektroničke pošte za slanje posebnog sigurnosnog koda (lozinke) koji se odnosi na dostavu, odnosno primitak poštanske pošiljke, da bude informiran o statusu svoje poštanske pošiljke, kao i da pošalje račun za obavljanje usluga u slučaju plaćanja pouzećem.

U slučaju da poštanska pošiljka bude zaprimljena ili isporučena pomoću BOX NOW-ovih paketomata i posebnog sigurnosnog koda (lozinke), korištenje posebnog sigurnosnog koda (lozinke) poslanog na broj mobilnog telefona i/ili adresu elektroničke pošte primatelja potvrđuje da je upravo primatelj koristio sigurnosni kod (lozinku) poslan na njegov/njezin broj mobilnog telefona i/ili adresu elektroničke pošte, odnosno, da je taj sigurnosni kod (lozinka) korišten u ime i za račun primatelja.

Primatelj je odgovoran za neotkrivanje lozinke trećim osobama, a u suprotnom će se korištenje od strane treće osobe smatrati korištenjem u ime i za račun primatelja. BOX NOW neće biti odgovoran za štetu koja nastane primatelju uslijed korištenja poštanskih usluga od strane treće osobe.

Identifikacija primatelja vrši se putem mobilnog telefona primatelja, u kombinaciji s lozinkom, tako da je ispravnost broja mobilnog telefona primatelja ključna za isporuku poštanske pošiljke. Ispravno navođenje navedenih podataka BOX NOW-u isključiva je odgovornost pošiljatelja.

Praćenje pošiljki vrši se putem BOX NOW-ovog sustava, koji u svim fazama kretanja poštanske pošiljke omogućuje praćenje i pronalazak poštanske pošiljke. BOX NOW će omogućiti primatelju da se s mobitela ili računala prijavi na internetsku stranicu BOX NOW kako bi imao uvid u stanje dostave poštanske pošiljke koju je naložio pošiljatelj.

Samo u odnosu na Trgovce, BOX NOW nudi mogućnost plaćanja poštanskih pošiljaka pouzećem, odnosno, mogućnost primatelja da plati cijenu poštanske pošiljke po dostavi, i to plaćanjem kreditnom ili debitnom karticom. Plaćanje se vrši u sigurnom bankarskom okruženju, koristeći usluge ovlaštenog pružatelja platnih usluga, pri čemu će BOX NOW primatelju uputiti poruku elektroničke pošte s uputama za plaćanje. U slučaju plaćanja pouzećem, povrat iznosa Trgovcu od BOX NOW-a vrši se u roku od pet (5) radnih dana nakon uplate ukupne vrijednosti poštanske pošiljke od strane primatelja. U slučaju postojanja potraživanja BOX NOW-a prema Trgovcu, BOX NOW je ovlašten izvršiti jednostrani prijeboj svoje tražbine s protutražbinom Trgovca koja se odnosi na iznos koji je, uslijed plaćanja pouzećem, BOX NOW dužan vratiti Trgovcu.

Za uslugu plaćanja pouzećem naplaćuje se dodatan trošak, kako je navedeno u cjeniku, objavljenom na internetskoj stranici BOX NOW-a. Dodatan trošak za uslugu plaćanja pouzećem obračunava se kada primatelj plati cijenu poštanske pošiljke po dostavi. Propust naplate cijene poštanske pošiljke uzrokovan nepotpunim ili pogrešnim nalogom Trgovca neće ustanoviti odnos dugovanja BOX NOW-a prema Trgovcu. Osim toga, u slučaju propusta naplate za koji BOX NOW ne odgovara, odnosno, u slučaju propusta naplate uzrokovanog nepotpunim ili na drugi način pogrešnim nalogom Trgovca, BOX NOW odgovara Trgovcu samo do iznosa nadoplate za uslugu naplate pouzeća, kako je navedeno u cjeniku. BOX NOW ne odgovara za slučajeve kada se naplata za usluge pouzeća ne izvrši zbog razloga koji nisu na strani BOX NOW, već na strani Trgovca, primatelja, ili treće osobe za koju BOX NOW ne odgovara. U slučaju da se dokaže da je propust naplate uzrokovan nemarnim, odnosno, nezakonitim postupanjem BOX NOW te u slučaju da se na drugi način ne uspije naplatiti cijena poštanske pošiljke, BOX NOW odgovara do iznosa vrijednosti poštanske pošiljke.

Nakon obavljene isporuke poštanske pošiljke pouzećem, BOX NOW ne uvažava naknadne reklamacije.

 

Rok za uručenje poštanskih pošiljaka

Rok za uručenje poštanskih pošiljaka u odnosu na Trgovce iznosi:

-          72 sata, u slučaju isporuke poštanske pošiljke iz određene pristupne točke - paketomata u određenu pristupnu točku - paketomat iz kojeg primatelj preuzima poštansku pošiljku;

-          48 sati, u slučaju isporuke poštanske pošiljke s adrese pošiljatelja u određenu pristupnu točku - paketomat iz kojeg primatelj preuzima poštansku pošiljku;

-          72 sata, u slučaju dostave poštanske pošiljke iz određene pristupne točke - paketomata izravno na adresu primatelja.

a računajući od vremena kada

-          pošiljatelj položi poštansku pošiljku u BOX NOW pristupnu točku - paketomat, odnosno

-          pošiljatelj preda poštansku pošiljku BOX NOW-u ili licenciranom podizvođaču BOX NOW-a, u slučaju isporuke poštanske pošiljke s adrese pošiljatelja u određenu pristupnu točku - paketomat iz kojeg će primatelj preuzeti poštansku pošiljku.

Rok za uručenje poštanskih pošiljaka u odnosu na Ostale pošiljatelje iznosi 72 sata, računajući od vremena kada pošiljatelj položi poštansku pošiljku u BOX NOW pristupnu točku – paketomat.

Primitkom tekstualne poruke, odnosno elektroničke pošte potvrđuje da je pošiljatelj predao poštansku pošiljku BOX NOW-u, a pošiljatelja se putem tekstualne poruke, odnosno elektroničke pošte obavještava kada poštanska pošiljka bude preuzeta iz paketomata od strane BOX NOW-a radi uručenja primatelju .

Smatra se da je poštanska pošiljka uručena primatelju u trenutku kada poštanska pošiljka bude položena u izabrani paketomat primatelja te kada primatelj o tome bude obaviješten tekstualnom porukom, odnosno putem elektroničke pošte. U slučaju da se poštanska pošiljka uručuje primatelju izravno na kućnu adresu, smatra se da je poštanska pošiljka uručena primatelju u trenutku kada primatelj zaprimi poštansku pošiljku na svojoj adresi, odnosno, kada bez opravdanog razloga odbije primitak poštanske pošiljke.

Rok za podizanje poštanske pošiljke iznosi 96 sati od uručenja poštanske pošiljke. U slučaju da primatelj u navedenom roku ne podigne poštansku pošiljku, BOX NOW poštansku pošiljku vraća pošiljatelju, pri čemu će se pošiljatelja obavijestiti o mogućnosti preuzimanja poštanske pošiljke iz paketomata u koji je poštanska pošiljka položena, odnosno o mogućnosti vraćanja pošiljke putem licenciranog podizvođača.

U gore navedeni rokove ne računaju se:

-          vrijeme kašnjenja zbog nepotpuno ili netočno navedene adrese primatelja,

-          dani kašnjenja zbog više sile ili zbog zastoja u prijenosu nastalog bez krivnje BOX NOW-a,

-          subote i nedjelje, te

-          zakonom određeni neradni dani u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 2 – JAMSTVA I OBVEZE POŠILJATELJA

Pošiljatelj jamči:

a.      da su u poštanskoj pošiljci koja se obrađuje ispravno zabilježeni potrebni podaci o otpremi pošiljatelja i primatelja,

b.      da je poštanska pošiljka pravilno zapakirana, kako bi se osigurao siguran prijevoz poštanske pošiljke,

c.       da se unaprijed obvezuje platiti sve troškove prijevoza, povrata ili skladištenja poštanskih pošiljaka koji odgovaraju obavljenim uslugama,

d.      da je poštanska pošiljka u svakom pogledu u skladu s ovim općim uvjetima i Zakonom,

e.      da će obavijestiti primatelja o uvjetima korištenja usluge BOX NOW, uključujući i naknade (a osobito ako trošak određene naknade snosi primatelj).

Trgovac se obvezuje te jamči da će svojim kupcima dati mogućnost odabira slanja, prijevoza i primitka njihovih proizvoda preko paketomata, u svim internetskim transakcijama između Trgovca i kupaca koje se odvijaju u njegovoj (internetskoj) trgovini. U tom smislu, Trgovac se obvezuje održavati, na vidljivom, izdvojenom i lako uporabljivom mjestu unutar internetske stranice, mogućnost i opciju slanja proizvoda putem paketomata.

Trgovac potvrđuje da djeluje u skladu s uvjetima obrade osobnih podataka kako je predviđeno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („GDPR“), kako se ona primjenjuje u hrvatskom pravu te kako je, kao voditelj obrade, a u skladu s GDPR-om, pružio svojim ispitanicima informacije o obradi njihovih osobnih podataka koju vrši BOX NOW te o svrhama obrade. S druge strane, BOX NOW će, kao izvršitelj obrade, po nalogu i u ime Trgovca obrađivati osobne podatke ispitanika, za svrhe vezane za ugovorni odnos Trgovca te BOX NOW-a, a u skladu s uputama Trgovca. BOX NOW i Trgovac će provesti nužne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu cjelovitosti, povjerljivosti i sigurnosti podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Trgovcu je omogućeno korištenje žiga koji pripada BOX NOW-u, pri čemu ga Trgovac mora vjerno prikazivati, a žig ne smije biti krivotvoren, već se samo smije koristiti kopija žiga, isključivo na temelju pisane suglasnosti BOX NOW te u svrhu promoviranja usluga BOX NOW-a. U slučaju neovlaštenog korištenja žiga BOX NOW od strane Trgovca, Trgovac će biti dužan BOX NOW-u naknaditi svu štetu koju je BOX NOW zbog toga pretrpio.

Trgovac se obvezuje koristiti softver dostupan na internetskoj stranici BOX NOW samo za međusobno povezivanje i provedbu svojih narudžbi i poštanskih pošiljaka od strane BOX NOW-a, pri čemu BOX NOW Trgovcima besplatno pruža korištenje svog softvera. Obveza je Trgovca detaljno proučiti uvjete i ograničenja korištenja softvera koji su objavljeni na internetskoj stranici BOX NOW-a, te ih bezuvjetno prihvaća.

Trgovac je dužan:

-          pohraniti podatke o konkretnoj poštanskoj pošiljci potrebne za identifikaciju, kako bi se njome moglo rukovati, nadzirati i pratiti je putem softvera BOX NOW u svim fazama rukovanja, sve do isporuke primatelju. Evidentiranje ovih podataka vrši se popunjavanjem odgovarajućih polja u koja se upisuju potrebne informacije o primatelju;

-          ispisati gore navedene podatke na samoljepljivim naljepnicama BOX NOW (poštanske naljepnice) koje će automatski, putem softvera, osim gornjih podataka, nositi i potpune identifikacijske podatke BOX NOW kao davatelja poštanskih usluga, gore navedeni jedinstveni broj poštanske pošiljke, kao i barkod ili dvodimenzionalni barkod (QR kod) za praćenje napretka svake poštanske pošiljke. Naime, svaka poštanska pošiljka mora biti popraćena poštanskom naljepnicom koja će nositi jedinstveni broj i barkod te QR kod, kao i sve detalje pojedine poštanske pošiljke, koji će biti registrirani u posebnom informacijskom sustavu BOX NOW za nadziranje i praćenje pošiljke u svim fazama njenog rukovanja, sve do isporuke primatelju;

-          zalijepiti poštanske naljepnice na poštanske pošiljke koje će se prevoziti. BOX NOW se ne obvezuje izvršiti prijevoz poštanskih pošiljaka na koje nije nalijepljena poštanska naljepnica;

-          ispisati sažetu izjavu s detaljima svih poštanskih pošiljki (izjava o preuzimanju), koju će potpisati sam pošiljatelj, tj. njegov zaposlenik ili predstavnik, kao i zaposlenik ili predstavnik BOX NOW-a po preuzimanju poštanskih pošiljaka od strane BOX NOW (preuzimatelj). Ranije spomenuta izjava o preuzimanju predstavlja dokaz o fizičkom preuzimanju tamo navedenih poštanskih pošiljaka, te o datumu, vremenu i mjestu takvog prikupljanja, a svaka vlastoručna izmjena neće biti valjana, osim ako ju ne prihvate obje strane.

Sve primjedbe koje iznese Trgovac u vezi sa sadržajem poštanske pošiljke, a koje su ispisane na poštanskoj naljepnici ili na izjavi o preuzimanju, smatrat će se upisanima sukladno izjavi Trgovca.

Osim navedenog, Trgovac je obvezna držati povjerljivim ugovorni odnos s BOX NOW, te neće trećim stranama prikazivati uvjete ugovornog odnosa s BOX NOW.

U odnosu na Ostale pošiljatelje, nakon što pošiljatelj putem internetske stranice www.boxnow.hr. odabere veličinu poštanske pošiljke koju želi poslati, ispuni podatke o pošiljatelju i primatelju paketa te odabere isporuku poštanske pošiljke iz određene pristupne točke - paketomata u određenu pristupnu točku – paketomat, iz kojeg će primatelj preuzeti poštansku pošiljku, te nakon što se generira lozinka pomoću koje se poštanska pošiljka polaže u odabranu pristupnu točku – paketomat, pošiljatelju će biti omogućeno da putem internetske stranice www.boxnow.hr. samostalno ispiše naljepnicu potrebnu za identifikaciju, nadzor i praćenje poštanske pošiljke te istu samostalno zalijepi na poštansku pošiljku prije nego li poštansku pošiljku položi u određenu pristupnu točku – paketomat. Predmetne naljepnice će osim podataka potrebnih za identifikaciju, nadzor i praćenje poštanske pošiljke sadržavati i QR kod.

U slučaju da pošiljatelj ne odabere mogućnost da samostalno ispiše te zalijepi naljepnicu potrebnu za identifikaciju, nadzor i praćenje poštanske pošiljke na poštansku pošiljku, isto će učiniti BOX NOW nakon što pošiljatelj poštansku pošiljku položi u odabranu pristupnu točku – paketomat, koristeći podatke koje je pošiljatelj ispunio putem internetske stranice www.boxnow.hr.

 

Članak 3 – POŠTANSKE POŠILJKE

Maksimalna težina poštanske pošiljke za koju BOX NOW obavlja poštansku uslugu iznosi 20 kilograma.

Maksimalne dimenzije poštanske pošiljke za koju BOX NOW obavlja poštansku uslugu iznose 60 x 45 x 36 centimetara, kako je navedeno u nastavku ovog članka.

Pošiljatelj može izabrati između tri vrste paketa:

a.      (S) mali paket (maksimalne dimenzije paketa: visina 8 centimetara, širina 45 centimetara te dužina 60 centimetara; maksimalna težina paketa: 2 kilograma);

b.      (M) srednji paket (maksimalne dimenzije paketa: visina 17 centimetara, širina 45 centimetara te dužina 60 centimetara; maksimalna težina paketa: 5 kilograma); te

c.       (L) veliki paket (maksimalne dimenzije paketa: visina 36 centimetara, širina 45 centimetara te dužina 60 centimetara; maksimalna težina paketa: 20 kilograma).

Maksimalna vrijednost poštanske pošiljke koju se BOX NOW obvezuje prevesti neće prelaziti dvjesto eura (EUR 200,00).

Pri tome, mogućnost označavanja vrijednosti poštanske pošiljke predviđena je samo u odnosu na Trgovce.

BOX NOW ima pravo odbiti dostavu poštanske pošiljke koja premašuje gore navedena ograničenja težine, veličine i vrijednosti.

BOX NOW ima pravo odbiti dostavu poštanskih pošiljki koje su osjetljive na niske, odnosno visoke temperature.

BOX NOW nije dužan provjeravati sadržaj poštanskih pošiljaka, već pošiljatelj mora provjeriti ispunjava li njegova poštanska pošiljka ove opće uvjete, te pošiljatelj snosi potpunu odgovornost za bilo kakvo prekoračenje tih ograničenja u slučaju oštećenja poštanske pošiljke.

BOX NOW ima pravo, ali nije dužan, provjeriti sadržaj poštanske pošiljke, a ovlašten je odbiti dostavljanje pojedine poštanske pošiljke ako pošiljatelj odbije provjeriti ispunjava li njegova poštanska pošiljka ove opće uvjete, odnosno, ako BOX NOW ustanovi da konkretna poštanska pošiljka ne ispunjava ove opće uvjete.

BOX NOW također ima pravo, bilo u trenutku prijma ili u bilo kojem trenutku nakon prijma, ne nastaviti s obradom poštanske pošiljke, ako u vezi s poštanskom pošiljkom postoje naznake zabranjenog sadržaja u smislu Zakona, ili u slučaju nedovoljnih podataka primatelja i ako poštanska pošiljka nije popraćena ostalim dokumentima predviđenim primjenjivim zakonodavstvom.

BOX NOW ima pravo odbiti prijem bilo koje poštanske pošiljke kako bi se osiguralo da svi troškovi povezani s tom ili nekom prijašnjom dostavom budu podmireni, sve dok se oni u potpunosti ne podmire BOX NOW-u.

 

Članak 4 – NAČIN I UVJETI PLAĆANJA POŠTANSKIH USLUGA I NAČIN OZNAČIVANJA PLAĆANJA POŠTANSKIH USLUGA NA POŠTANSKOJ POŠILJCI

Poštanske usluge u odnosu na Trgovce plaćaju se naknadno, na temelju izdanog računa, dok se poštanske usluge u odnosu na Ostale pošiljatelje plaćaju unaprijed, putem internetske stranice www.boxnow.hr.

Cijene BOX NOW poštanskih usluga sadržane su u cjeniku koji je objavljen na internetskoj stranici www.boxnow.hr. Cjenik se s vremena na vrijeme ažurira kako bi se odgovorilo na promjene tržišnih uvjeta i korisničkih zahtjeva. Danom objave novog cjenika prestaje važiti dosadašnji cjenik. U slučaju da Trgovac želi da obrada njegove poštanske pošiljke bude pokrivena osiguranjem, potrebno je sklopiti poseban ugovor s BOX NOW-om.

Na poštanskoj pošiljci će plaćanje poštanskih usluga biti označeno posebnom naljepnicom, koje naljepnice na poštanske pošiljke lijepi BOX NOW. Na naljepnicama će biti navedena naznaka da su poštanske usluge plaćene, kao i iznos za koji su poštanske usluge plaćene.

 

Članak 5 –ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Odgovornost BOX NOW-a za nepropisno obavljanje poštanskih usluga za pojedine pošiljatelje te primatelje utvrđuje se na temelju Zakona te ovih Općih uvjeta, kako slijedi:

Isplata naknade za nepravilno obavljanje poštanskih usluga bit će uređena na sljedeći način u odnosu na Trgovce:

a.      za gubitak, oštećenje poštanske pošiljke, ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke, neovisno o tome radi li se o (S) malom paketu, (M) srednjem paketu te (L) velikom paketu – u visini iznosa koji odgovara iznosu označene vrijednosti poštanske pošiljke, ali najviše do iznosa od dvjesto eura (EUR 200,00).

 

b.      za prekoračenje roka prijenosa i uručenja pošiljke – u visini trostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

 

c.       Kada poštanska usluga nije obavljena, BOX NOW obvezan je vratiti naplaćenu cijenu poštanske usluge.

 

U slučaju da Trgovac sklopi poseban ugovor s BOX NOW-om o tome da njegove poštanske pošiljke budu pokrivene osiguranjem, u slučaju gubitka, oštećenja poštanske pošiljke ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, BOX NOW će pošiljatelju biti dužan vratiti iznos koji je pošiljatelj uplatio na ime osiguranja predmetne poštanske pošiljke.

Isplata naknade za nepravilno obavljanje poštanskih usluga bit će uređena na sljedeći način u odnosu na Ostale pošiljatelje:

a.      za gubitak, oštećenje poštanske pošiljke, ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke, neovisno o tome radi li se o (S) malom paketu, (M) srednjem paketu te (L) velikom paketu – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja poštanske pošiljke, ali najviše u visini peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

 

b.      za prekoračenje roka prijenosa i uručenja pošiljke – u visini trostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

 

c.       Kada poštanska usluga nije obavljena, BOX NOW obvezan je vratiti naplaćenu cijenu poštanske usluge.

Pored navedenog, BOX NOW je na navedene iznose dužan isplatiti i zakonske zatezne kamate od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete, po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za tri postotnih poena.

Osim toga:

a.      Kada se više poštanskih pošiljaka šalje istom primatelju, svaka poštanska pošiljka tretira se zasebno te se zasebno i nadoknađuje šteta u vezi s tom poštanskom pošiljkom.

b.      Naknade za gore navedene slučajeve isplaćuju se pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi.

c.       Naknada se isplaćuje najkasnije 5 radnih dana od dana kada BOX NOW odobri isplatu naknade ili nakon donošenja odluke od strane Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Korisnici poštanskih usluga bezrezervno prihvaćaju gore navedene iznose naknade i izjavljuju da se odriču bilo kakvog dodatnog potraživanja od BOX NOW-a za bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu štetu ili izmaklu korist, od bilo kojeg uzroka koji može nastati.

 

Članak 6 - OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Odgovornost BOX NOW-a u skladu s člankom 5. ne postoji u slučajevima predviđenim Zakonom, kao ni u sljedećim slučajevima:

a.      Više sile, odnosno, vanjske i izvanredne okolnosti koje BOX NOW nije mogao predvidjeti, spriječiti ili izbjeći (kao što su nesreća, nepovoljni vremenski uvjeti, , štrajkovi, rat, obustava rada, mjere tijela državne uprave koje sprječavaju obavljanje poštanskih usluga, terorizam, prirodne katastrofe, i slično). U takvim slučajevima vraća se iznos naplaćene cijene poštanske usluge.

b.      Lako pokvarljiva roba, kao što su hrana s rokom trajanja i lijekovi.

c.       Nepažnje pošiljatelja, kao što su nepravilno pakiranje, tj. pakiranje suprotno odredbi članka 33. Zakona (za više informacija o pravilnom pakiranju poštanskih pošiljaka, upućujemo vas na preporuke glede pakiranja objavljene na internetskoj stranici BOX NOW na poveznici: https://boxnow.hr/upute-za-pakiranje), netočan opis sadržaja poštanske pošiljke i nepotpuni ili netočni podaci o primatelju.

d.      Poštanske pošiljke čiji sadržaj nije dopušteno dostavljati sukladno primjenjivim propisima, ili čiji je sadržaj zaplijenjen ili uništen od strane nadležnih tijela,

e.      Primatelj nije preuzeo poštansku pošiljku unutar razdoblja od jedne godine od dana pokušaja uručenja poštanske pošiljke.

Odgovornost BOX NOW-a izričito je ograničena na iznose navedene u gore navedenom članku 5. i BOX NOW ni u kojem slučaju ne snosi nikakvu daljnju ili drugu odgovornost za bilo koju vrstu gubitka ili štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu, izmaklu korist, povredu prava osobnosti, i slično).

Ograničenje naknade, kako je prethodno navedeno, isplatom iznosa naknade štete u skladu s člankom 5., primjenjuje se na svaki zahtjev za naknadu štete pošiljatelja ili primatelja koji proizlazi iz obavljanja poštanskih usluga. Potraživanja korisnika poštanskih usluga prema BOX NOW-u, u vezi s nepravilnim obavljanjem poštanskih usluga zastarijevaju istekom roka od tri (3) mjeseca od primitka poštanske pošiljke, odnosno, u roku od tri (3) mjeseca od dana kada je trebao zaprimiti poštansku pošiljku u unutarnjem prometu, odnosno u roku od 6 mjeseci u međunarodnom prometu. Zahtjevi podneseni nakon isteka navedenog roka ne uzimaju se u obzir.

Odgovornost BOX NOW-a za nepropisno obavljanje poštanskih usluga za korisnike poštanskih usluga s kojima su sklopljeni posebni pojedinačni ugovori/ugovori za postupanje s nizom poštanskih pošiljaka i/ili za obavljanje poštanskih usluga na duže vremensko razdoblje i kojima se pružaju popusti na osnovne cijene službenog cjenika BOX NOW-a i/ili posebne niže cijene od osnovnih cijena tih usluga, i/ili kredit za obavljanje usluga, uređena je posebnim uvjetima utvrđenim u takvim pojedinačnim ugovorima.

 

Članak 7. – NEISPORUKA POŠTANSKE POŠILJKE

U slučaju da se poštanska pošiljka ne može dostaviti primatelju ili vratiti pošiljatelju, BOX NOW se obvezuje čuvati predmetnu poštansku pošiljku u skladištima BOX NOW-a, u razdoblju od jedne godine računajući od pokušaja uručenja poštanske pošiljke. Navedeno se odnosi samo na slučajeve u kojima se pošiljatelj ne može pronaći. Nakon isteka navedenog razdoblja poštanska pošiljka smatra se neisporučenom i slijedi postupak njezina uništenja ili prodaje, a nakon izrade relevantnog izvješća o uništenju, odnosno, prodaje od strane BOX NOW-a.

BOX NOW se ne obvezuje čuvati poštanske pošiljke u razdoblju od jedne godine u slučaju kada mu je pošiljatelj poznat, a izričito odbije preuzeti vraćenu poštansku pošiljku.

Poštanske pošiljke koje se ne mogu dostaviti primatelju ili vratiti pošiljatelju su:

a.      poštanske pošiljke koje se nisu mogle dostaviti primatelju, niti vratiti pošiljatelju iz bilo kojeg razloga koji se ne može pripisati BOX NOW-u;

b.      koje se nisu mogle dostaviti primatelju, a istodobno nije moguće obavijestiti pošiljatelja.

Poštanske pošiljke dostavu kojih je BOX NOW uskratio sukladno primjenjivim propisima (odnosno, poštanske pošiljke zabranjenog sadržaja) BOX NOW će predati nadležnim tijelima te o tome sastaviti te nadležnom tijelu predati zapisnik. 

Članak 8 – NEPRIHVATLJIVE POŠTANSKE POŠILJKE

BOX NOW ne obavlja obradu i prijevoz poštanskih pošiljaka s navedenim sadržajem:

Novac (uključujući kovanice, novčanice, novčanice, čekove itd.) – krhki predmeti koji nisu dovoljno zapakirani – aktivirane bankovne kartice – fiksne i mobilne kartice – zlato u bilo kojem obliku – zlatni satovi – nakit – drago kamenje i metali – starine – umjetnička djela – jedinstveni dokumenti ili predmeti (npr. korespondencija / film / videozapisi o osobnoj vrijednosti, marke, lutrije, antikviteti) – pokvarljiva hrana – biljke – lijekovi – zapaljivi, eksplozivni i radioaktivni materijali – biološki materijal – zarazni materijal, korozivne i otrovne tvari – vrste ili dijelovi oružja – životinje – pornografski materijal te ostali nemoralni materijali – trošarinski proizvodi i duhanski otpad čije je držanje, premještanje, prijevoz, opskrba i promet zabranjeno odredbama nacionalnog zakonodavstva – vjerski materijali organizacija zabranjenih u Republici Hrvatskoj – materijali/predmeti koji mogu dovesti u opasnost život ili zdravlje djelatnika Davatelja poštanskih usluga te drugih osoba te koji mogu ugroziti imovinu Davatelja poštanskih usluga te druge pakete – narko supstance – kulturna dobra bez odgovarajućeg certifikata i opći predmeti čiji je prijevoz zabranjen međunarodnim konvencijama ili organizacijama („IATA“, „ICAO“) i / ili odredbama prava Europske Unije i / ili nacionalnog zakonodavstva.

 

Članak 9. – IZVANSUDSKI POSTUPAK RJEŠAVANJA SPOROVA – POSTUPAK PODNOŠENJA PRIGOVORA

Postupak rješavanja sporova provodi se na način da se korisnik poštanskih usluga, prije pokretanja sudskog postupka, obrati BOX NOW-u na način da podnese pisani prigovor.

Korisnik poštanskih usluga može podnijeti pisani prigovor BOX NOW-u na adresu elektroničke pošte [email protected] u slučaju (i) gubitka poštanske pošiljke, (ii) prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke ili u slučaju kada (iii) BOX NOW nije obavio poštansku uslugu ili je nije obavio u cijelosti, u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, odnosno u roku od šest mjeseci u međunarodnom prometu.

U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti prigovor BOX NOW-u:

-          odmah pri uručenju poštanske pošiljke u slučaju dostave poštanske pošiljke izravno na adresu primatelja;

-          u roku od 4 sata od trenutka kada je primatelj otvorio paketomat te preuzeo poštansku pošiljku, u slučaju isporuke poštanske pošiljke u paketomat primatelja.

U slučaju da se ne podnese prigovor u navedenim rokovima, smatra se da je poštanska pošiljka preuzeta bez oštećenja i bez umanjenja sadržaja te se prigovor podnesen izvan roka ne prihvaća, osim u slučaju da primatelj dokaže da oštećenje/umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nije nastalo nakon uručenja poštanske pošiljke.

BOX NOW obvezan je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti, odnosno neutemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja prigovora u unutarnjem prometu, a u roku od najviše 60 dana od dana zaprimanja prigovora u međunarodnom prometu.

Na pisani odgovor BOX NOW-a korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu povjerenstvu za pritužbe potrošača pri BOX NOW-u na adresu elektroničke pošte [email protected], u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora. Povjerenstvo za pritužbe potrošača BOX NOW-a obvezno je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe.

U slučaju spora između korisnika poštanskih usluga i BOX NOW u vezi s rješavanjem predmetnog prigovora, korisnik poštanskih usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora povjerenstva za pritužbe potrošača iz prethodnog stavka. Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti.

 

Članak 10 – PRIMJENJIVO PRAVO, SUDSKA NADLEŽNOST

U slučaju da spor između BOX NOW-a i korisnika poštanskih usluga nije riješen u skladu s postupkom iz članka 9., za sporove u vezi s obavljanjem poštanskih usluga od strane BOX NOW isključivo će biti nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu, a primjenjivo pravo bit će hrvatsko pravo.

 

Članak 11 – ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti dostavljeni su Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti sukladno odredbi članka 44. Zakona te su objavljeni na internetskoj stranici www.boxnow.hr.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 21.03.2024.

 

Za više informacija korisnici se mogu obratiti Odjelu za korisnike BOX NOW-a na broj telefona 01 7000 300, ili na adresu elektroničke pošte: [email protected].

 

U Zagrebu, 05.03.2024                                   potpis ovlaštene osobe BOX NOW

Cjenik usluga